Guest Relation

Browsing the "Others" Category

นายดวล ดำดี ครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 รางวัล “ครูขวัญศิษย์”

ตุลาคม 3rd, 2015 | by Divali

ขอแสดงความยินดี กับ นายดวล ดำดี ครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 รางวัล “ครูขวัญศิษย์” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น


นโยบายของรฐบาลมาเลเซียในการกลับไปปลูกยางพารา

พฤษภาคม 3rd, 2015 | by Divali

นโยบายของรฐบาลมาเลเซียในการกลับไปปลูกยางพารา โดย สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศมาเลเซียลดการปลูกยางพารา และหันไปปลูกปาล์มและเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อย่างไรก็ตาม จากราคายางที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบัน ทําให้มาเลเซียทบทวนนโยบายของตนและหันกลับไปปลูกยางพาราอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าจะได้ประโยชน์จากราคายางที่สูงมากขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20 มาเลเซียเคยเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก ซึ่งในขณะนั้น ยางมีราคาค่อนข้างสูง แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปในช่วงคริสต์ทศวรรษปี 1980


เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดกระบี่

มีนาคม 31st, 2015 | by Divali

จังหวัดกระบี่เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดกระบี่ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.ท่าเรือ อ.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งได้กำหนดแผนดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 19 พฤษภาคม 2558


สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง

กุมภาพันธ์ 23rd, 2015 | by Divali

สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศาลปกครองในการอำนวยความยุติธรรม ทางปกครองให้กับสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศาลปกครอง และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในเรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของท่านตามที่เห็นสมควร รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรับสมัคร http://www.admincourt.go.th/…/news…/2015/02/yong-pro-6-8.pdf ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ http://www.admincourt.go.th/…/news_att…/2015/02/form-6-8.pdf สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง โทร 02-141-1165, 02-141-


**เปิดอบรม หลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)” รุ่นที่ 24**

กุมภาพันธ์ 21st, 2015 | by Divali

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจ อาชีพมัคคุเทศก์ มาแล้วค่ะ ^^ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดโครงการ “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)” รุ่นที่ 24 เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ทั้งยังเป็นการผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสามารถ สามารถประชาสัมพันธ์ประเทศได้เป็นอย่างดี โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 มี.ค.


ประกาศรับสมัครสื่ออาสาประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 21st, 2015 | by Divali

ประกาศรับสมัครสื่ออาสาประชาสัมพันธ์ http://www.admincourt.go.th/…/news_a…/2015/02/press-form.pdf ใบสมัคร http://www.admincourt.go.th/…/news_at…/2015/02/press-doc.doc กรอบเนื้อหา http://www.admincourt.go.th/…/ne…/press/2015/02/pr200258.doc ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม “สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง” ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหาคร เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง กฎหมายปกครอง และคดีปกครอง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตุลาการศาลปกครอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาลปกครองกับสื่อมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม


จังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนประชาชนอายุ 20 – 50 ปี รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) จำนวน 1 ครั้ง

กุมภาพันธ์ 17th, 2015 | by Divali

จังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนประชาชนอายุ 20 – 50 ปี รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ฟรี! ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านและหน่วยบริการเคลื่อนที่


.คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กุมภาพันธ์ 17th, 2015 | by Divali

.คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน 


ขอเชิญร่วมกิจกรรม andaman art festival 2015

มกราคม 27th, 2015 | by Divali

ขอเชิญร่วมกิจกรรม andaman art festival 2015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พบกับกิจกรรม work shop จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัยและศิลปินนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่


อวยพร ปีใหม่

ธันวาคม 27th, 2014 | by Divali

ในนามของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา ในวาระโอกาสวัน Christmas และวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ ผมขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จ มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอให้ปี 2558 ของทุกท่านเป็นปีที่มีแต่ความสำเร็จครับBack to Top ↑